Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 • budova OÚ v Lutíně
 • budova OÚ v Lutíně

E-podatelna


Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat obecnímu úřadu podání v elektronické podobě. Datové zprávy lze zasílat e-mailem na e-podatelna.ou@lutin.cz nebo prostřednictvím datové schránky: 4hjbcve.


UPOZORNĚNÍ: E-mailové adresy zaměstnanců nejsou určeny pro příjem podání určených obecnímu úřadu.

Adresa pro osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Obecní úřad Lutín Podatelna, dveře č. 2 Školní 203 783 49 Lutín

 

 

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

Maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím e-podatelna.ou@lutin.cz včetně vložených dokumentů je 10 MB, maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím datové schránky včetně vložených dokumentů je 10 MB.

Obecní úřad přijímá v souladu s právními předpisy (§ 23 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 259/2012 Sb., příloha č. 1 odst. 4 vyhlášky 193/2009 Sb.) podání v elektronické podobě (např. žádost, vyjádření účastníků, stížnost, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu podatelny pouze v těchto datových formátech:

 • *.TXT - Obecný text
 • *.HTM, *.HTML - Hypertextový dokument
 • *.RTF - Rich text format
 • *.DOC - Dokument Microsoft Word
 • *.XLS - Sešit Microsoft Excel
 • *.PDF - Portable Document Format – Adobe acrobat
 • *.PDF/A - Portable Document Format for the Long-term Archiving
 • *.GIF - Graphics Interchange Format
 • *.JPG, *.JPEG - Joint Photographic Experts Group
 • *.TIF - Tagged Image Format File

Obecní úřad přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat CD, příp. DVD, USB flash disk.
Na technických nosičích dat je možno podávat zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, jež pro svou velikost nelze obecnímu úřadu zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.
 

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému (např. viry, trojský kůň atd.). považuje se takové elektronické podání, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží se k němu.
Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahuje podání, zprávy bez odesílatele se rovněž považují za nedodané, dále se nezpracovávají a nepřihlíží se k nim.
Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.
Blokované přípony souborů: *.exe; *.com; *.bat; *.Ink; *.cmd; *.vbs; *.vb; *.pif; *.scr; *.{; *.jar, dvojité přípony (např. *.doc.doc).
Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude obecním úřadem reagováno.

 

 

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Podání v elektronické podobě zaslaná obecnímu úřadu na e-mail elektronické podatelny musí být v souladu s procesními předpisy podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
V případě podání zaslaného obecnímu úřadu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, je podávající povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Lutín činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě (na elektronickou adresu e-podatelna.ou@lutin.cz),
- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, zejména identifikaci toho, kdo podání činí, tedy v případě
* fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro
doručování;
* fyzických osob, kdy podání souvisí s její podnikatelskou činností: jméno, příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo k podnikání, případně jinou adresu pro doručování;
* právnická osoba: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.
V případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

3. Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 71 odst. 1),
- účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, učiněno písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lez přihlásit do jeho datové schránky.

4. Podání, která nejsou upravená žádným právním předpisem
Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Tato podání jsou přijata po zpracování elektronickou podatelnou do spisové služby úřadu.

 

 

| kategorie: Obecní úřad → E-podatelna | nahoru | 

E-podatelna


Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat obecnímu úřadu podání v elektronické podobě. Datové zprávy lze zasílat e-mailem na e-podatelna.ou@lutin.cz nebo prostřednictvím datové schránky: 4hjbcve.


UPOZORNĚNÍ: E-mailové adresy zaměstnanců nejsou určeny pro příjem podání určených obecnímu úřadu.

Adresa pro osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Obecní úřad Lutín Podatelna, dveře č. 2 Školní 203 783 49 Lutín

 

 

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

Maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím e-podatelna.ou@lutin.cz včetně vložených dokumentů je 10 MB, maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím datové schránky včetně vložených dokumentů je 10 MB.

Obecní úřad přijímá v souladu s právními předpisy (§ 23 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 259/2012 Sb., příloha č. 1 odst. 4 vyhlášky 193/2009 Sb.) podání v elektronické podobě (např. žádost, vyjádření účastníků, stížnost, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu podatelny pouze v těchto datových formátech:

 • *.TXT - Obecný text
 • *.HTM, *.HTML - Hypertextový dokument
 • *.RTF - Rich text format
 • *.DOC - Dokument Microsoft Word
 • *.XLS - Sešit Microsoft Excel
 • *.PDF - Portable Document Format – Adobe acrobat
 • *.PDF/A - Portable Document Format for the Long-term Archiving
 • *.GIF - Graphics Interchange Format
 • *.JPG, *.JPEG - Joint Photographic Experts Group
 • *.TIF - Tagged Image Format File

Obecní úřad přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat CD, příp. DVD, USB flash disk.
Na technických nosičích dat je možno podávat zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, jež pro svou velikost nelze obecnímu úřadu zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.
 

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému (např. viry, trojský kůň atd.). považuje se takové elektronické podání, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží se k němu.
Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahuje podání, zprávy bez odesílatele se rovněž považují za nedodané, dále se nezpracovávají a nepřihlíží se k nim.
Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.
Blokované přípony souborů: *.exe; *.com; *.bat; *.Ink; *.cmd; *.vbs; *.vb; *.pif; *.scr; *.{; *.jar, dvojité přípony (např. *.doc.doc).
Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude obecním úřadem reagováno.

 

 

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Podání v elektronické podobě zaslaná obecnímu úřadu na e-mail elektronické podatelny musí být v souladu s procesními předpisy podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
V případě podání zaslaného obecnímu úřadu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, je podávající povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Lutín činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě (na elektronickou adresu e-podatelna.ou@lutin.cz),
- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, zejména identifikaci toho, kdo podání činí, tedy v případě
* fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro
doručování;
* fyzických osob, kdy podání souvisí s její podnikatelskou činností: jméno, příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo k podnikání, případně jinou adresu pro doručování;
* právnická osoba: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.
V případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

3. Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 71 odst. 1),
- účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, učiněno písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lez přihlásit do jeho datové schránky.

4. Podání, která nejsou upravená žádným právním předpisem
Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Tato podání jsou přijata po zpracování elektronickou podatelnou do spisové služby úřadu.

 

 

| kategorie: Obecní úřad → E-podatelna | nahoru |