Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín

Projekty a dotace EU, MMR a MŽPProjekt – Cyklostezka Luběnice – Lutín

Reg. č. projektu: ISPROFOND 5718510119

Popis projektu: Předmětem projektu je Cyklostezka Luběnice – Lutín - Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 3

Cíl projektu: Cílem operace je výstavba cyklistických stezek, stezek pro pěší a cyklisty na území České republiky v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to minimálně v rozsahu 37 km.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU. Dokument v pdf... otevření odkazu v novém okně...


Projekt – FVE na vodním zdroji v Lutíně

Reg. č. projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001713

Popis projektu: Předmětem projektu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře – vodním zdroji Lutín. Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému pro vodní zdroj obce Lutín včetně systému akumulace elektrické energie. Předkládaná akce povede k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vodním zdroji Lutín.

Cíl projektu: Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému v areálu vodního zdroje Lutín. Instalovaný výkon fotovoltaického systému bude 50,00 kWp, kapacita akumulace elektrické energie pak bude 34,60 kWh. Cílem projektu je navýšení využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře obce Lutín. Vybudováním fotovoltaického systému dojde k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci provozu vodního zdroje, jakožto vodohospodářské infrastruktury. Projekt mimo snahu o přechod na obnovitelné zdroje energie, cílí také na ekonomické zefektivnění provozu, a to snížením nákladů na fungování této infrastruktury. Rovněž je jedním z cílů projektu zajištění soběstačnosti při provozu vodohospodářských zařízení. Místem realizace je vodní zdroj Lutín. V rámci projektu bude zřízeno pouze jedno předávací místo. Pozemky dotčené instalací FVE jsou parc. č. 699/2 a 699/3 v k.ú. Lutín.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – FVE na ČOV Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001712

Popis projektu: Předmětem projektu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře - čistírně odpadních vod Lutín. Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému na čistírně odpadních vod pro obec Lutín. Předkládaná akce povede k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na ČOV Lutín.

Cíl projektu: Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému v areálu čistírny odpadních vod Lutín. Instalovaný výkon fotovoltaického systému bude 49,95 kWp, přičemž projekt neřeší akumulaci elektrické energie. Cílem projektu je navýšení využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře obce Lutín. Vybudováním fotovoltaického systému dojde k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci provozu čistírny odpadních vod, jakožto vodohospodářské infrastruktury. Projekt mimo snahu o přechod na obnovitelné zdroje energie, cílí také na ekonomické zefektivnění provozu, a to snížením nákladů na fungování této infrastruktury. Rovněž je jedním z cílů projektu zajištění soběstačnosti při provozu vodohospodářských zařízení. Místem realizace je areál ČOV Lutín. Realizací projektu bude zřízeno pouze jedno předávací místo. Pozemek dotčený instalací FVE je 1219 v k.ú. Hněvotín.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – ZŠ Lutín odborná venkovní učebna

Reg. č. projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0004155

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování nové venkovní odborné učebny v areálu základní školy pro výuku přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků a pro práci s digitálními technologiemi. Projekt řeší výstavbu objektu venkovní učebny, která z architektonického hlediska respektuje měřítko a charakter okolní zástavby. Jedná se o malou dřevostavbu, která zapadá do zahradního prostředí zadní části areálu školy

Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávací infrastruktury Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvkové organizace. Stavebními úpravami dojde k vybudování nové infrastruktury pro vzdělávání.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – ZŠ Lutín – cvičná kuchyňka

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012542

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - cvičné kuchyňky na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v oblasti základního školství pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderního vybavení a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v těchto klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením cvičné kuchyňky projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – ZŠ Lutín – keramická dílna

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014923

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - keramické dílny na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderních pomůcek a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením keramické dílny projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - Digitální povodňový plán obce Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011155

Popis projektu: Projekt řeší zpracování digitálního povodňového plánu obce Lutín. Realizací dPP bude splněna podmínka přípravných opatření povodňových orgánů v době klidu. Jedná se o dokument, který napomáhá povodňovým orgánům při řízení povodňových událostí a případného snížení následků povodní. Dokument shrnuje všechny povodňové informace na jednom místě a je velmi dobrým povodňovým zeměpisem pro všechny orgány, které se účastní povodňové ochrany.

Cíl projektu: Cílem projektu je zajistit kompletní přípravu povodňového orgánu obce v době mimo povodeň a tím zvýšit efektivnost rozhodování při řízení povodňových událostí a minimalizovat tak v co největší míře možné škody způsobené těmito událostmi.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – Polopodzemní kontejnery pro obec Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010186

Popis projektu: Jedná se o výstavbu 2 nových stanovišť polopodzemních kontejnerů v západní části obce Lutín (ul. Na sídlišti). Součástí záměru je dále zavedení odděleného sběru papíru a plastu přímo v domácnostech, předpokládá se u každého rodinného domu instalace 1nádoby na plast a 1nádoby na papír, pro každou komoditu v počtu 250 ks.

Cíl projektu: Cílem záměru je pořízení polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad vhodných z hlediska přístupu občanů a dopravní obsluhy. Všechny dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Lutín (okres Olomouc, kód katastrálního území 689122) a vlastníkem dotčených pozemků je Obec Lutín. Stanoviště 1 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/17. Stanoviště 2 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/9.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – Návrh sadovnických úprav parku v Třebčíně

Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010185

Popis projektu: Projekt řeší založení nového parku v obci Lutín, místní části Třebčín v lokalitě navazující na krajinu. Výsadby stromů, keřů a trvalkových záhonů, umístění laviček.

Cíl projektu: Cílem je zlepšení životního prostředí v obci a posílení ekologické stability území a zvýšení biodiverzity. To bude zajištěno funkční návazností realizovaných ploch zeleně na ostatní plochy zeleně a variabilitou vegetačních prvků s využitím převážně autochtonních druhů a vytvořením stanovištních podmínek pro volně žijící druhy.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – Zkvalitnění dodávky pitné vody Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001186

Popis projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou.

Cíl projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Úprava vody bude spočívat v odmanganování, filtraci a dezinfekci vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou. Ve VDJ bude doplněna technologie dávkování hygienického zabezpečení chlornanem sodným + MAR. Realizací projektu dojde k zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín a Třebčín

Reg. č. projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006252

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání, za službami a do škol.

Cíl projektu: Cílem projektu překládaného obcí Lutín je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklistické dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a také zajištění dopravní dostupnosti do zaměstnání na území obce Lutín. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU. Dokument v pdf... otevření odkazu v novém okně...


Projekt - 5.1a - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009520

Popis projektu: Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci základní školy v obci Lutín. Jedná se o budovu ZŠ na adrese ul. Školní č. p. 80, Lutín 783 49, parcela č. st. 101, katastrální území Lutín [689122]. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí výměna otvorových výplní. Součástí opatření je řízené větrání s rekuperací. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy, snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2, snížit spotřeby energie a dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy.

Výsledek projektu: Projekt předpokládá úsporu emisí CO2 a celkové energie min. o 60%, a dosažení minimálně parametrů energetické náročnosti definované § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - 5.1b - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009521

Popis projektu: Jedná se o zajištění řízeného větrání s rekuperací ve všech kmenových třídách základní školy Lutín.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace nuceného větrání s využitím odpadního tepla včetně regulace pomocí čidel na základě koncentrace CO2 v dané místnosti.

Výsledek projektu: Zajištění příslušnými hygienickými normami požadovaného množství výměny vzduchu v pobytových místnostech.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK NA TŘEBČÍNSKÉ ULICI V LUTÍNĚ

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010330

Popis projektu: Projekt řeší vybudování zpomalovacího ostrůvku s přechodovým místem pro chodce na ulici Třebčínská v obci Lutín.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na bezpečnost chodců v intravilánu obce, kteří se pohybují v blízkosti poměrně silně frekventované komunikace č. III/57013. Realizací projektu dojde ke zpomalení automobilové dopravy na frekventované pozemní komunikaci nebezpečné pro zranitelné účastníky a dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v této části obce.

Výsledek projektu: V důsledku realizace projektu je očekáváno zpomalení automobilového provozu na ulici Třebčínská a vytvoření bezpečnějšího místa pro přecházení chodců včetně bezbariérových úprav.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - MODERNIZACE ZŠ LUTÍN

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007804

Popis projektu: Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Cíl projektu: Konkrétním cílem projektu je modernizovat/vytvořit odbornou učebnu pro výuku informatiky a cizích jazyků (počítačově-jazyková učebna) v ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

| kategorie: Naše obec → Projekty a dotace EU  | nahoru | 

Projekty a dotace EU, MMR a MŽPProjekt – Cyklostezka Luběnice – Lutín

Reg. č. projektu: ISPROFOND 5718510119

Popis projektu: Předmětem projektu je Cyklostezka Luběnice – Lutín - Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 3

Cíl projektu: Cílem operace je výstavba cyklistických stezek, stezek pro pěší a cyklisty na území České republiky v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to minimálně v rozsahu 37 km.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU. Dokument v pdf... otevření odkazu v novém okně...


Projekt – FVE na vodním zdroji v Lutíně

Reg. č. projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001713

Popis projektu: Předmětem projektu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře – vodním zdroji Lutín. Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému pro vodní zdroj obce Lutín včetně systému akumulace elektrické energie. Předkládaná akce povede k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vodním zdroji Lutín.

Cíl projektu: Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému v areálu vodního zdroje Lutín. Instalovaný výkon fotovoltaického systému bude 50,00 kWp, kapacita akumulace elektrické energie pak bude 34,60 kWh. Cílem projektu je navýšení využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře obce Lutín. Vybudováním fotovoltaického systému dojde k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci provozu vodního zdroje, jakožto vodohospodářské infrastruktury. Projekt mimo snahu o přechod na obnovitelné zdroje energie, cílí také na ekonomické zefektivnění provozu, a to snížením nákladů na fungování této infrastruktury. Rovněž je jedním z cílů projektu zajištění soběstačnosti při provozu vodohospodářských zařízení. Místem realizace je vodní zdroj Lutín. V rámci projektu bude zřízeno pouze jedno předávací místo. Pozemky dotčené instalací FVE jsou parc. č. 699/2 a 699/3 v k.ú. Lutín.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – FVE na ČOV Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001712

Popis projektu: Předmětem projektu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře - čistírně odpadních vod Lutín. Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému na čistírně odpadních vod pro obec Lutín. Předkládaná akce povede k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na ČOV Lutín.

Cíl projektu: Realizací projektu dojde k vybudování fotovoltaického systému v areálu čistírny odpadních vod Lutín. Instalovaný výkon fotovoltaického systému bude 49,95 kWp, přičemž projekt neřeší akumulaci elektrické energie. Cílem projektu je navýšení využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře obce Lutín. Vybudováním fotovoltaického systému dojde k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci provozu čistírny odpadních vod, jakožto vodohospodářské infrastruktury. Projekt mimo snahu o přechod na obnovitelné zdroje energie, cílí také na ekonomické zefektivnění provozu, a to snížením nákladů na fungování této infrastruktury. Rovněž je jedním z cílů projektu zajištění soběstačnosti při provozu vodohospodářských zařízení. Místem realizace je areál ČOV Lutín. Realizací projektu bude zřízeno pouze jedno předávací místo. Pozemek dotčený instalací FVE je 1219 v k.ú. Hněvotín.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – ZŠ Lutín odborná venkovní učebna

Reg. č. projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0004155

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování nové venkovní odborné učebny v areálu základní školy pro výuku přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků a pro práci s digitálními technologiemi. Projekt řeší výstavbu objektu venkovní učebny, která z architektonického hlediska respektuje měřítko a charakter okolní zástavby. Jedná se o malou dřevostavbu, která zapadá do zahradního prostředí zadní části areálu školy

Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávací infrastruktury Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvkové organizace. Stavebními úpravami dojde k vybudování nové infrastruktury pro vzdělávání.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – ZŠ Lutín – cvičná kuchyňka

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012542

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - cvičné kuchyňky na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v oblasti základního školství pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderního vybavení a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v těchto klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením cvičné kuchyňky projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – ZŠ Lutín – keramická dílna

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014923

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - keramické dílny na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderních pomůcek a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením keramické dílny projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - Digitální povodňový plán obce Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011155

Popis projektu: Projekt řeší zpracování digitálního povodňového plánu obce Lutín. Realizací dPP bude splněna podmínka přípravných opatření povodňových orgánů v době klidu. Jedná se o dokument, který napomáhá povodňovým orgánům při řízení povodňových událostí a případného snížení následků povodní. Dokument shrnuje všechny povodňové informace na jednom místě a je velmi dobrým povodňovým zeměpisem pro všechny orgány, které se účastní povodňové ochrany.

Cíl projektu: Cílem projektu je zajistit kompletní přípravu povodňového orgánu obce v době mimo povodeň a tím zvýšit efektivnost rozhodování při řízení povodňových událostí a minimalizovat tak v co největší míře možné škody způsobené těmito událostmi.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – Polopodzemní kontejnery pro obec Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010186

Popis projektu: Jedná se o výstavbu 2 nových stanovišť polopodzemních kontejnerů v západní části obce Lutín (ul. Na sídlišti). Součástí záměru je dále zavedení odděleného sběru papíru a plastu přímo v domácnostech, předpokládá se u každého rodinného domu instalace 1nádoby na plast a 1nádoby na papír, pro každou komoditu v počtu 250 ks.

Cíl projektu: Cílem záměru je pořízení polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad vhodných z hlediska přístupu občanů a dopravní obsluhy. Všechny dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Lutín (okres Olomouc, kód katastrálního území 689122) a vlastníkem dotčených pozemků je Obec Lutín. Stanoviště 1 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/17. Stanoviště 2 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/9.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – Návrh sadovnických úprav parku v Třebčíně

Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010185

Popis projektu: Projekt řeší založení nového parku v obci Lutín, místní části Třebčín v lokalitě navazující na krajinu. Výsadby stromů, keřů a trvalkových záhonů, umístění laviček.

Cíl projektu: Cílem je zlepšení životního prostředí v obci a posílení ekologické stability území a zvýšení biodiverzity. To bude zajištěno funkční návazností realizovaných ploch zeleně na ostatní plochy zeleně a variabilitou vegetačních prvků s využitím převážně autochtonních druhů a vytvořením stanovištních podmínek pro volně žijící druhy.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt – Zkvalitnění dodávky pitné vody Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001186

Popis projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou.

Cíl projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Úprava vody bude spočívat v odmanganování, filtraci a dezinfekci vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou. Ve VDJ bude doplněna technologie dávkování hygienického zabezpečení chlornanem sodným + MAR. Realizací projektu dojde k zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín a Třebčín

Reg. č. projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006252

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání, za službami a do škol.

Cíl projektu: Cílem projektu překládaného obcí Lutín je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklistické dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a také zajištění dopravní dostupnosti do zaměstnání na území obce Lutín. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU. Dokument v pdf... otevření odkazu v novém okně...


Projekt - 5.1a - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009520

Popis projektu: Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci základní školy v obci Lutín. Jedná se o budovu ZŠ na adrese ul. Školní č. p. 80, Lutín 783 49, parcela č. st. 101, katastrální území Lutín [689122]. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí výměna otvorových výplní. Součástí opatření je řízené větrání s rekuperací. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy, snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2, snížit spotřeby energie a dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy.

Výsledek projektu: Projekt předpokládá úsporu emisí CO2 a celkové energie min. o 60%, a dosažení minimálně parametrů energetické náročnosti definované § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - 5.1b - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009521

Popis projektu: Jedná se o zajištění řízeného větrání s rekuperací ve všech kmenových třídách základní školy Lutín.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace nuceného větrání s využitím odpadního tepla včetně regulace pomocí čidel na základě koncentrace CO2 v dané místnosti.

Výsledek projektu: Zajištění příslušnými hygienickými normami požadovaného množství výměny vzduchu v pobytových místnostech.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK NA TŘEBČÍNSKÉ ULICI V LUTÍNĚ

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010330

Popis projektu: Projekt řeší vybudování zpomalovacího ostrůvku s přechodovým místem pro chodce na ulici Třebčínská v obci Lutín.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na bezpečnost chodců v intravilánu obce, kteří se pohybují v blízkosti poměrně silně frekventované komunikace č. III/57013. Realizací projektu dojde ke zpomalení automobilové dopravy na frekventované pozemní komunikaci nebezpečné pro zranitelné účastníky a dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v této části obce.

Výsledek projektu: V důsledku realizace projektu je očekáváno zpomalení automobilového provozu na ulici Třebčínská a vytvoření bezpečnějšího místa pro přecházení chodců včetně bezbariérových úprav.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - MODERNIZACE ZŠ LUTÍN

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007804

Popis projektu: Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Cíl projektu: Konkrétním cílem projektu je modernizovat/vytvořit odbornou učebnu pro výuku informatiky a cizích jazyků (počítačově-jazyková učebna) v ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

| kategorie: Naše obec → Projekty a dotace EU  | nahoru |