Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín

Projekty a dotace EU, MMR a MŽP


Projekt – ZŠ Lutín – cvičná kuchyňka

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012542

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - cvičné kuchyňky na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v oblasti základního školství pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderního vybavení a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v těchto klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením cvičné kuchyňky projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – ZŠ Lutín – keramická dílna

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014923

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - keramické dílny na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderních pomůcek a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením keramické dílny projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt - Digitální povodňový plán obce Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011155

Popis projektu: Projekt řeší zpracování digitálního povodňového plánu obce Lutín. Realizací dPP bude splněna podmínka přípravných opatření povodňových orgánů v době klidu. Jedná se o dokument, který napomáhá povodňovým orgánům při řízení povodňových událostí a případného snížení následků povodní. Dokument shrnuje všechny povodňové informace na jednom místě a je velmi dobrým povodňovým zeměpisem pro všechny orgány, které se účastní povodňové ochrany.

Cíl projektu: Cílem projektu je zajistit kompletní přípravu povodňového orgánu obce v době mimo povodeň a tím zvýšit efektivnost rozhodování při řízení povodňových událostí a minimalizovat tak v co největší míře možné škody způsobené těmito událostmi.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – Polopodzemní kontejnery pro obec Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010186

Popis projektu: Jedná se o výstavbu 2 nových stanovišť polopodzemních kontejnerů v západní části obce Lutín (ul. Na sídlišti). Součástí záměru je dále zavedení odděleného sběru papíru a plastu přímo v domácnostech, předpokládá se u každého rodinného domu instalace 1nádoby na plast a 1nádoby na papír, pro každou komoditu v počtu 250 ks.

Cíl projektu: Cílem záměru je pořízení polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad vhodných z hlediska přístupu občanů a dopravní obsluhy. Všechny dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Lutín (okres Olomouc, kód katastrálního území 689122) a vlastníkem dotčených pozemků je Obec Lutín. Stanoviště 1 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/17. Stanoviště 2 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/9.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – Návrh sadovnických úprav parku v Třebčíně

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010185

Popis projektu: Projekt řeší založení nového parku v obci Lutín, místní části Třebčín v lokalitě navazující na krajinu. Výsadby stromů, keřů a trvalkových záhonů, umístění laviček.

Cíl projektu: Cílem je zlepšení životního prostředí v obci a posílení ekologické stability území a zvýšení biodiverzity. To bude zajištěno funkční návazností realizovaných ploch zeleně na ostatní plochy zeleně a variabilitou vegetačních prvků s využitím převážně autochtonních druhů a vytvořením stanovištních podmínek pro volně žijící druhy.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – Zkvalitnění dodávky pitné vody Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001186

Popis projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou.

Cíl projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Úprava vody bude spočívat v odmanganování, filtraci a dezinfekci vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou. Ve VDJ bude doplněna technologie dávkování hygienického zabezpečení chlornanem sodným + MAR. Realizací projektu dojde k zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt - Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín a Třebčín

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006252

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání, za službami a do škol.

Cíl projektu: Cílem projektu překládaného obcí Lutín je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklistické dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a také zajištění dopravní dostupnosti do zaměstnání na území obce Lutín. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU. Dokument v pdf... otevření odkazu v novém okně...


Projekt - 5.1a - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009520

Popis projektu: Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci základní školy v obci Lutín. Jedná se o budovu ZŠ na adrese ul. Školní č. p. 80, Lutín 783 49, parcela č. st. 101, katastrální území Lutín [689122]. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí výměna otvorových výplní. Součástí opatření je řízené větrání s rekuperací. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy, snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2, snížit spotřeby energie a dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy.

Výsledek projektu: Projekt předpokládá úsporu emisí CO2 a celkové energie min. o 60%, a dosažení minimálně parametrů energetické náročnosti definované § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - 5.1b - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009521

Popis projektu: Jedná se o zajištění řízeného větrání s rekuperací ve všech kmenových třídách základní školy Lutín.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace nuceného větrání s využitím odpadního tepla včetně regulace pomocí čidel na základě koncentrace CO2 v dané místnosti.

Výsledek projektu: Zajištění příslušnými hygienickými normami požadovaného množství výměny vzduchu v pobytových místnostech.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK NA TŘEBČÍNSKÉ ULICI V LUTÍNĚ

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010330

Popis projektu: Projekt řeší vybudování zpomalovacího ostrůvku s přechodovým místem pro chodce na ulici Třebčínská v obci Lutín.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na bezpečnost chodců v intravilánu obce, kteří se pohybují v blízkosti poměrně silně frekventované komunikace č. III/57013. Realizací projektu dojde ke zpomalení automobilové dopravy na frekventované pozemní komunikaci nebezpečné pro zranitelné účastníky a dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v této části obce.

Výsledek projektu: V důsledku realizace projektu je očekáváno zpomalení automobilového provozu na ulici Třebčínská a vytvoření bezpečnějšího místa pro přecházení chodců včetně bezbariérových úprav.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - MODERNIZACE ZŠ LUTÍN

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007804 je spolufinancován Evropskou unií.
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Konkrétním cílem projektu je modernizovat/vytvořit odbornou učebnu pro výuku informatiky a cizích jazyků (počítačově-jazyková učebna) v ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

| kategorie: Naše obec → Projekty a dotace EU  | nahoru | 

Projekty a dotace EU, MMR a MŽP


Projekt – ZŠ Lutín – cvičná kuchyňka

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012542

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - cvičné kuchyňky na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v oblasti základního školství pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderního vybavení a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v těchto klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením cvičné kuchyňky projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – ZŠ Lutín – keramická dílna

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014923

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace odborné učebny - keramické dílny na Základní škole v Lutíně s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání pro výuku klíčových kompetencí a to pořízením moderních pomůcek a mobiliáře odborné učebny na Základní škole v Lutíně a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Účelem projektu je zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory ve vztahu na budoucí uplatnění na trhu práce. Pro žáky prvního i druhého stupně je velmi důležité spojení teoretických poznatků s praktickou činností, důležitá je aktivní úloha žáků při vytváření znalostí prostřednictvím vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování. Moderním vybavením keramické dílny projekt jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt - Digitální povodňový plán obce Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011155

Popis projektu: Projekt řeší zpracování digitálního povodňového plánu obce Lutín. Realizací dPP bude splněna podmínka přípravných opatření povodňových orgánů v době klidu. Jedná se o dokument, který napomáhá povodňovým orgánům při řízení povodňových událostí a případného snížení následků povodní. Dokument shrnuje všechny povodňové informace na jednom místě a je velmi dobrým povodňovým zeměpisem pro všechny orgány, které se účastní povodňové ochrany.

Cíl projektu: Cílem projektu je zajistit kompletní přípravu povodňového orgánu obce v době mimo povodeň a tím zvýšit efektivnost rozhodování při řízení povodňových událostí a minimalizovat tak v co největší míře možné škody způsobené těmito událostmi.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – Polopodzemní kontejnery pro obec Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010186

Popis projektu: Jedná se o výstavbu 2 nových stanovišť polopodzemních kontejnerů v západní části obce Lutín (ul. Na sídlišti). Součástí záměru je dále zavedení odděleného sběru papíru a plastu přímo v domácnostech, předpokládá se u každého rodinného domu instalace 1nádoby na plast a 1nádoby na papír, pro každou komoditu v počtu 250 ks.

Cíl projektu: Cílem záměru je pořízení polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad vhodných z hlediska přístupu občanů a dopravní obsluhy. Všechny dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Lutín (okres Olomouc, kód katastrálního území 689122) a vlastníkem dotčených pozemků je Obec Lutín. Stanoviště 1 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/17. Stanoviště 2 - ul. Na sídlišti - parc. č. 212/9.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – Návrh sadovnických úprav parku v Třebčíně

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010185

Popis projektu: Projekt řeší založení nového parku v obci Lutín, místní části Třebčín v lokalitě navazující na krajinu. Výsadby stromů, keřů a trvalkových záhonů, umístění laviček.

Cíl projektu: Cílem je zlepšení životního prostředí v obci a posílení ekologické stability území a zvýšení biodiverzity. To bude zajištěno funkční návazností realizovaných ploch zeleně na ostatní plochy zeleně a variabilitou vegetačních prvků s využitím převážně autochtonních druhů a vytvořením stanovištních podmínek pro volně žijící druhy.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt – Zkvalitnění dodávky pitné vody Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001186

Popis projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou.

Cíl projektu: Účelem stavby je stavební úprava stavebního objektu zdroje surové vody Trávníky + doplnění technologie na úpravu vody na vodu pitnou a souvisejícího VDJ Skaly. Realizací stavby dojde k zefektivnění, zkvalitnění úpravy surové vody na vodu pitnou přímo ve zdroji surové vody. Úprava vody bude spočívat v odmanganování, filtraci a dezinfekci vody. Dále dojde k významnému zlepšení stavebních, technologických částí VDJ Skaly a to zejména částí, které jsou přímo v kontaktu s pitnou vodou. Ve VDJ bude doplněna technologie dávkování hygienického zabezpečení chlornanem sodným + MAR. Realizací projektu dojde k zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt - Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín a Třebčín

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006252

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání, za službami a do škol.

Cíl projektu: Cílem projektu překládaného obcí Lutín je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklistické dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a také zajištění dopravní dostupnosti do zaměstnání na území obce Lutín. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcí Lutín a místní části Třebčín v celkové délce 1,483 km. Součástí projektu bude řešení doprovodné infrastruktury pro cyklisty (20 stojanů pro kola). Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek v Olomouckém kraji a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU. Dokument v pdf... otevření odkazu v novém okně...


Projekt - 5.1a - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009520

Popis projektu: Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci základní školy v obci Lutín. Jedná se o budovu ZŠ na adrese ul. Školní č. p. 80, Lutín 783 49, parcela č. st. 101, katastrální území Lutín [689122]. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí výměna otvorových výplní. Součástí opatření je řízené větrání s rekuperací. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy, snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2, snížit spotřeby energie a dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy.

Výsledek projektu: Projekt předpokládá úsporu emisí CO2 a celkové energie min. o 60%, a dosažení minimálně parametrů energetické náročnosti definované § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - 5.1b - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009521

Popis projektu: Jedná se o zajištění řízeného větrání s rekuperací ve všech kmenových třídách základní školy Lutín.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace nuceného větrání s využitím odpadního tepla včetně regulace pomocí čidel na základě koncentrace CO2 v dané místnosti.

Výsledek projektu: Zajištění příslušnými hygienickými normami požadovaného množství výměny vzduchu v pobytových místnostech.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK NA TŘEBČÍNSKÉ ULICI V LUTÍNĚ

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010330

Popis projektu: Projekt řeší vybudování zpomalovacího ostrůvku s přechodovým místem pro chodce na ulici Třebčínská v obci Lutín.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na bezpečnost chodců v intravilánu obce, kteří se pohybují v blízkosti poměrně silně frekventované komunikace č. III/57013. Realizací projektu dojde ke zpomalení automobilové dopravy na frekventované pozemní komunikaci nebezpečné pro zranitelné účastníky a dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v této části obce.

Výsledek projektu: V důsledku realizace projektu je očekáváno zpomalení automobilového provozu na ulici Třebčínská a vytvoření bezpečnějšího místa pro přecházení chodců včetně bezbariérových úprav.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.


Projekt - MODERNIZACE ZŠ LUTÍN

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007804 je spolufinancován Evropskou unií.
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Konkrétním cílem projektu je modernizovat/vytvořit odbornou učebnu pro výuku informatiky a cizích jazyků (počítačově-jazyková učebna) v ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

| kategorie: Naše obec → Projekty a dotace EU  | nahoru |